Đảng ủy EVN: Xây dựng Đoàn vững mạnh là góp phần xây dựng Đảng bộ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đoàn Thanh niên EVN ngày càng phát huy vai trò xung kích, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn.

Thanh niên luôn đi đầu… 

Đảng ủy EVN luôn quan tâm chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ kế cận, giúp đoàn viên thanh niên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong sản xuất – kinh doanh, trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên EVN và các tổ chức Đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên; bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú, giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng; nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, xung kích sáng tạo và tích cực tham gia xây dựng Đảng. 

Nhìn một cách tổng thể, mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên Tập đoàn mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ đoàn viên, thanh niên Tập đoàn đã thể hiện được trách nhiệm và tinh thần nêu gương trong việc nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm và xung kích, đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng tin học, tự động hóa vào thực tiễn trong sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hơn 80% lực lượng lao động trẻ đã tham gia đóng góp cho các công trình xây dựng điện với những công việc mang tính thời sự cao, thể hiện tính nhạy bén, xung kích trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn.

Với mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp có công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, hoạt động hiệu quả, bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và phấn đấu đứng trong Top 4 Điện lực hàng đầu của ASEAN, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã phát động phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, lao động sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh. 

Nhờ đó, đã có 184 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là sáng kiến soi phát nhiệt đường dây 500 kV Bắc – Nam; Nghiên cứu chế tạo thiết bị cẩu, phục vụ thay thế, sửa chữa bảo dưỡng DCL 110 kV và 220 kV tại TBA; Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, phát triển mô hình sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị… 

Tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Nhìn chung, cơ cấu lao động của Tập đoàn đang có xu thế già hóa do hạn chế tuyển dụng lao động mới. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ với 20 cơ sở Đoàn trực thuộc và 4.621 đoàn viên. Tuy nhiên, các tổ chức Đoàn đã phát huy tính sáng tạo, có những giải pháp phù hợp như tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng và đưa vào hoạt động sổ đoàn điện tử; dựa trên những yếu tố đặc thù của doanh nghiệp, từ đó định hướng hoạt động, phát huy được sức mạnh nội lực, tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng lực lượng lao động hiện có, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của lực lượng đoàn viên thanh niên, đồng thời thể hiện sự tin tưởng đối với tổ chức Đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy hết khả năng của mình, nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt đã được tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí trọng yếu, trong đó có 10 đồng chí tham gia cấp ủy, 164 đồng chí giữ chức vụ cán bộ chủ chốt trong các đơn vị.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ đổi mới, nhiệm kỳ tới, hoạt động của tổ chức Đoàn vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng có những  thuận lợi cơ bản. Với phương châm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng đi trước một bước”, Đảng ủy Tập đoàn đặt ra một số nội dung trọng tâm để Đoàn Thanh niên có hướng phấn đấu: 

Một là, Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm ngày càng thiết thực, gần gũi và hiệu quả, làm tốt việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hai là, tổ chức phong trào thi đua sáng tạo trẻ; tuổi trẻ Tập đoàn với phong trào nghiên cứu ứng dụng KHCN vào sản xuất - kinh doanh. Cần có các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về các chương trình sáng tạo trẻ, chương trình phần việc thanh niên cấp Khối, cấp Trung ương Đoàn liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh điện năng. Cần tổ chức các phong trào hành động thiết thực, xuất phát từ các nhu cầu thiết thân của thanh niên, từ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tập đoàn; có sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên, thanh niên, với mục tiêu rèn luyện, cống hiến và ngày càng trưởng thành. Qua đó, phát huy tiềm năng to lớn của đoàn viên thanh niên, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực KHCN.

Ba là, trong quá trình hoạt động, Đoàn Thanh niên cần coi trọng tổng kết thực tiễn và làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến; vừa cổ vũ, tôn vinh những thanh niên giỏi nghề, những tài năng trẻ, vừa quan tâm giúp đỡ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên. Tổ chức các hoạt động gắn kết thế hệ trẻ toàn Tập đoàn, vận động thanh niên xung kích thực hiện những việc khó, việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bốn là, để thực hiện được những mục tiêu chủ yếu trên, vấn đề có ý nghĩa quyết định, đó là nhân tố con người, là vai trò của cán bộ Đoàn. Vì vậy, từ phong trào của Đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cần phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, những thanh niên có tinh thần sáng tạo và khát khao cống hiến cho sự phát triển của Tập đoàn. 

Đảng ủy Tập đoàn luôn đặt thanh niên ở vị trí trọng tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố tích cực, nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn. 

Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao những kết quả của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 – 2017 và tin tưởng rằng, Đoàn Thanh niên Tập đoàn khóa tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành kế hoạch hành động cụ thể, đề án công tác thiết thực, thực hiện đồng bộ trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. 


  • 07/06/2017 09:10
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập