Chuyên đề: Đổi mới sáng tạo trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở EVN

Chiến lược phát triển EVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg đã đề ra mục tiêu: "Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, EVN cần có một đội ngũ CBCNV năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, làm chủ công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh, giỏi ngoại ngữ, để sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này cũng đặt ra những thách thức lớn cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong bối cảnh EVN đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số.

Làm thế nào để tránh được “lối mòn” trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? Giải pháp nào là phù hợp để EVN có được lực lượng lao động tinh nhuệ, năng suất cao, đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình chuyển đổi số? Xoay quanh chủ đề này, Tạp chí Điện lực xây dựng chuyên đề “Đổi mới sáng tạo trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở EVN” với những bài viết, góc nhìn, ý kiến đa chiều của các chuyên gia, nhà quản lý.

Bài 1: Chuẩn hóa, số hóa, xây dựng tài sản tri thức

Bài 2: Đào tạo chuyên sâu, thưởng xứng đáng và còn gì hơn thế?

Bài 3: Đổi mới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Những ý tưởng nổi bật

Bài 4: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực EVN giai đoạn 2016 đến tháng 8/2022: Những con số ấn tượng