Tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện vùng cao: “Bí quyết” của lính truyền tải