Hành trình xóa "vùng lõm" về điện của Công ty Điện lực Cao Bằng