Một số điểm cần lưu ý tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

08:49 | 26/04/2023 | 5.159 lượt xem

Ngày 21/04/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chi tiết...