Một số điểm cần lưu ý tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 21/04/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Trước khi ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCT, Bộ Công Thương đã tiến hành lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và nhận được sự đồng thuận cao đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của đơn vị xin cấp giấy phép 

Để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa các quy định pháp luật về xây dựng và điện lực, Thông tư 10/2023/TT-BCT đã bổ sung quy định: “Các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đấu nối và các quy định pháp luật có liên quan trước khi đưa công trình điện lực vào vận hành chính thức.

Đối với công trình điện lực thuộc trường hợp phải có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng, đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện phải có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xây dựng trước ngày công trình điện lực vận hành thương mại hoặc được đưa vào vận hành chính thức.”

Cụ thể hoá thời điểm và hình thức nhận báo cáo

Quy định về thời điểm nhận báo cáo tại Thông tư số 10/2023/TT-BCT “Đơn vị điện lực được xác định là báo cáo không đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm nếu đến hết này 01 tháng 3 hàng năm, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực không nhận được báo cáo về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của năm trước” để tránh phát sinh nhầm lẫn về thời điểm nộp báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực và Sở Công Thương địa phương.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận tiện hơn cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực điện lực, Thông tư này đã cụ thể hoá các hình thức nhận báo cáo trực tuyến đối vơi các giấy phép hoạt động điện lực do Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương cấp.

Về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực bán lẻ và phân phối điện.

Ở thời điểm hiện tại, giấy phép lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện (do chưa có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh). Trên thực tế phát sinh trường hợp: lĩnh vực phân phối điện thuộc thẩm quyền cấp phép của địa phương, lĩnh vực bán lẻ điện thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Điều tiết điện lực hoặc ngược lại. Để thống nhất, Thông tư này đã quy định trong các trường hợp nêu trên thì Cục Điều tiết điện lực là đơn vị cấp giấy phép cho cả hai lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện.

Chi tiết hóa tài liệu chứng minh kinh nghiệm

Thông tư này đã sửa đổi các Điều 6, 7, 8, 9 quy định về hồ sơ cấp giấy phép của các lĩnh vực tư vấn; phát điện; truyền tải điện, phân phối điện; bán buôn điện, bán lẻ điện nhằm cụ thể hóa điều kiện về kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh, được quy định tại các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Điều chỉnh một số nội dung khác

Thông tư cũng bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều khoản và các biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo của Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước.

Thông tư số 10/2023-BCT được xây dựng dựa trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trên tinh thần kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 21/2020/TT-BCT và sửa đổi các quy định không còn phù hợp, bổ sung các quy định mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

Link gốc