Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030

Ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Tổng công ty Điện lực TP.HCM ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện

Theo đó, mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. 

Trong 8 ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, có ngành năng lượng. Mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng là ưu tiên tập trung cho ngành Điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả. Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh749TTgCP2020.pdf


  • 08/06/2020 05:00
  • Vũ Chang
  • 6187