Đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật thành công việc hàng ngày của mỗi CBCNV trong toàn EVN

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 1345/QĐ-EVN, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 14/9/2020 về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

Với chủ đề: “Hoàn thành rà soát, xây dựng, thực hiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và việc tham gia xây dựng, thực thi pháp luật”, EVN yêu cầu các đơn vị bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, trọng tâm là công tác rà soát, thực hiện, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN; bám sát nhiệm vụ của EVN, đơn vị, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật, để thu hút đông đảo CBCNV tham gia; áp dụng triệt để công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật.

EVN cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến CBCNV đơn vị về nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày pháp luật; xác định chủ đề, lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành có phạm vi áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

CBCNV chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN trong thực thi công việc; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị. Tích cực học hỏi, áp dụng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày pháp luật tại đơn vị; đề xuất hoặc khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục, phổ biến, thi hành pháp luật.

Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh,… có liên quan đến EVN để góp phần thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính của EVN giai đoạn 2016 -2020, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và các thủ tục nội bộ trong Tập đoàn và đơn vị. Rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ của EVN áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế quản lý nội bộ của EVN.

Xem chi tiết tại đây


  • 16/09/2020 08:09
  • M. Tâm
  • 3840