Chi phí ngừng và cấp điện trở lại được hạch toán vào doanh thu của bên bán điện

Đó là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại, được Bộ Công Thương ban hành ngày 9/9/2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân liên quan phải trả cho bên bán điện để thực hiện ngừng và cấp điện trở lại trong các trường hợp: ngừng, giảm cấp điện không khẩn cấp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình; hoặc ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện. Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường hợp quy định tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Vệc thu chi phí ngừng, cấp điện trở lại nhằm bù đắp cho bên bán điện để thực hiện việc ngừng, cấp điện trở lại. Tiền thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại được hạch toán vào doanh thu của bên bán điện (phần doanh thu sản xuất kinh doanh khác) và nộp thuế theo quy định.

Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại được quy định như sau: 

- Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38kV trở xuống: 98.000 đồng;

- Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38kV-35kV: 231.000 đồng;

- Tại điểm có cấp điện áp trên 35kV: 339.000 đồng.

Thông tư số 25/2014/TT-BCT ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Xem chi tiết Thông tư tại đây


  • 14/09/2020 02:23
  • Nguyễn Thủy
  • 13145