Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Trong 2 ngày 28-29/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, các đồng chí là cán bộ chủ chốt trong các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Về phía EVN, đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN và các cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Tập đoàn tham dự Hội nghị.

Đồng thời, các cán bộ chủ chốt đã được nghe giới thiệu dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Theo đó, mục đích của Chương trình hành động nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09- KL/TW về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.