Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm

9,193 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất của các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 (thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) tính đến 14h31 ngày 28/6, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm nay.

Các kỹ sư vận hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 1 và NMNĐ Duyên Hải 3 (như suất tiêu hao than, độ khả dụng…) cũng đạt kết quả tốt. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh tình hình thủy văn năm 2020 khó khăn, kết quả SXKD của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện cho miền Nam, chung sức cùng Tập đoàn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178MW, tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh).

NMNĐ Duyên Hải 1 vận hành thương mại từ tháng 1/2016, NMNĐ Duyên Hải 3 vận hành thương mại từ tháng 3/2017, NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng được công ty tiếp nhận vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020.


  • 29/06/2020 03:58
  • N.Hương
  • 4367