Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Quy trình mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2018, theo Quyết định số 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, hàng năm, các hồ thủy điện: Thượng Kon Tum, Đăk Bla 1, Plei Krông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.

Trong mùa lũ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện Plei Krông và Sê San 4, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; đối với công trình thủy điện Ialy, Thượng Kon Tum, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; đối với công trình thủy điện Đăk Bla 1, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

Trong quá trình vận hành hồ Thượng Kon Tum, Plei Krông, Ialy và Sê San 4 phải góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4A, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm.

Góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 1/7 đến ngày 30/9 hàng năm; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của hồ chứa Ialy tới khả năng thoát lũ ở vùng hạ du sông Đắk Bla. Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn, phải đảm bảo an toàn công trình; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 16/2 đến ngày 30/6 hàng năm; đảm bảo duy trì lưu lượng nước ở hạ du hồ Sê San 4A không nhỏ hơn 195 m3/s; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Quyết định số 215/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 1/3/2018 cũng sẽ thay thế Quyết định số 1182/QĐ-TTg ngày 17/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. 

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh215TTCP2018.pdf