Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm 2018

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 354 /QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.

Theo đó, khung giá phát điện năm 2018 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Căn cứ khung giá phát điện quy định theo Quyết định vừa ban hành và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh354BCT2018.pdf


  • 09/02/2018 04:59
  • Xuân Tiến