Chuyện về "người lính" truyền tải điện - Tập 3 Vượt bão