Văn phòng Tập đoàn đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng

  • 17/10/2016

Ngày 17/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký biên bản bàn giao chức năng quản lý vận hành và kinh doanh tòa nhà EVN từ Ban quản lý đầu tư xây dựng và công nghệ EVN (EVNCTI) và công tác tài chính Cơ quan EVN từ Ban Tài chính kế toán về Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết...