Ban hành Quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tổng giám đốc EVN vừa ban hành Quyết định số 479/QĐ-EVN ngày 12/04/2021 về việc ban hành Quy định Sức khỏe của người lao động làm việc trên cao trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đây là quy định áp dụng với người lao động làm việc trên cao trong các nghề, công việc quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kV trở lên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Quy định được áp dụng đối với các đơn vị bao gồm các tổng công ty điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Công ty TNHH MTV là công ty con của các tổng công ty; người đại diện phần vốn của tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định cung cấp các chỉ tiêu về sức khỏe làm căn cứ để kết luận người lao động có đủ sức khỏe để làm việc trên cao và làm quy định để khám sức khỏe trong tuyển dụng lao động mới.

Dựa theo các tiêu chí của Quy định 479/QĐ-EVN, EVN và các đơn vị sẽ khám và xác nhận người lao động có đủ hay không đủ khả năng sức khỏe làm việc trên cao.

Quy định này cũng được sử dụng làm cơ sở để các đơn vị yêu cầu cơ sở hoặc đoàn khám sức khỏe định kỳ hoặc cán bộ y tế phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở quy định phân loại sức khỏe của Bộ Y tế và Quy định này, EVN và các đơn vị sẽ khám và xác nhận người lao động có đủ hay không đủ khả năng sức khỏe làm việc trên cao và ghi kết luận vào hồ sơ khám sức khỏe định kỳ.

Theo đó đối tượng đủ sức khỏe làm việc trên cao phải đảm bảo: Có kết luận sức khỏe thấp nhất là loại 2 đối với lao động tuyển dụng mới và có kết luận sức khỏe thấp nhất là loại 3 đối với người lao động đang làm việc (theo quy định tại Quyết định 1613/QĐ-BYT ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế về Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và các sửa đổi bổ sung sau này), đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe từ Điều 5 đến Điều 21 theo Quy định đã ban hành này.

Đặc biệt, người lao động làm việc ở độ cao trên 50 mét phải thỏa mãn điều kiện: Được cơ quan y tế có thẩm quyền khám sức khỏe định kỳ và kết luận đủ sức khỏe làm việc trên cao (theo quy định tại Chương II của Quy định này) trong lần khám sức khỏe định kỳ gần nhất còn hiệu lực; Trước khi làm việc trên cao trên 50 mét, người lao động được kiểm tra sức khỏe sơ bộ và đủ điều kiện sức khỏe theo các chỉ tiêu tại mẫu phiếu SK50 (kèm theo Phụ lục 1 của Quy định này).

Quy định sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1079/QĐ-EVN ngày 15/9/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

Xem cụ thể các quy định Sức khỏe của người lao động làm việc trên cao trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại đây.


  • 19/04/2021 09:44
  • Thanh Huyền
  • 3408