Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 23/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 39638,6 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 829,8 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 307,2 triệu kWh

- Nhiệt điện than 390,1 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 35,0 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 10,9 triệu kWh

- Điện mặt trời 67,8 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,3 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

35446,3

36032,1

Thủy điện

9953,2

15149,2

Nhiệt điện than

13793,4

17474,6

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1182

2022

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

708,0

403,5

ĐMT trang trại

5944,5

0

ĐMT mái nhà

3702,2

0

Nhập khẩu điện

100,7

918,2

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

62,3

64,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 24/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3672