Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 22/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 42053,9 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 869,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 321,5 triệu kWh

- Nhiệt điện than 394,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 39,5 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 7,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 88,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,7 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

38280,5

38380,1

Thủy điện

10933,4

16036,3

Nhiệt điện than

14038,4

18440,7

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1323

2314

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

160,4

589,4

ĐMT trang trại

6241,4

0

ĐMT mái nhà

5364,5

0

Nhập khẩu điện

156,4

937,1

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

62,9

62,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 23/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3655