Thông báo bán đấu giá tài sản Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5

1. Thông báo bán đấu giá tài sản. Xem và download Tại đây.

2. Quy chế cuộc đấu giá. Xem và download Tại đây.

3. Bản công bố thông tin bán đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5. Xem và download Tại đây.

- Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Hồ sơ pháp lý khác


  • 17/08/2020 09:09
  • EVNPECC1
  • 4466