Khởi động dự án nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị rủi ro trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Dự án được triển khai từ nay đến 31/01/2021 với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và tăng cường quản trị rủi ro trên quy mô toàn Tập đoàn.

Các thành viên Tổ công tác thảo luận về kế hoạch triển khai dự án tại buổi họp ngày 4/6

Để triển khai dự án, EVN đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu xây dựng phương án kiện toàn mô hình quản trị rủi ro trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam với 34 thành viên. Trong đó, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm là Tổ trưởng tổ công tác. 

Dự án hướng tới 3 mục tiêu chính, gồm: Đánh giá hiện trạng hoạt động quản lý rủi ro doanh nghiệp tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đưa ra lộ trình triển khai quan trị rủi ro trong vòng 3 năm tới; Xây dựng khung quản trị rủi ro doanh nghiệp cho Tập đoàn phù hợp với chiến lược, tổ chức và hoạt động của EVN; Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về quản lý rủi ro doanh nghiệp, hướng tới bài bản hóa công tác quản lý rủi ro trên cấp độ toàn EVN.

“EVN mong muốn áp dụng những thông lệ, chuẩn mực tiên tiến nhất vào việc hiện đại hóa hoạt động quản trị rủi ro trong quá trình phát triển doanh nghiệp” - ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh tại buổi họp khởi động dự án, ngày 4/6.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các thành viên tổ công tác phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị tư vấn để triển khai dự án đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. 


  • 04/06/2020 01:56
  • Thanh Huyền
  • 11492