Đoàn Thanh niên EVN học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Trong hai ngày 4-5/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các bộ đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) EVN tham gia hội nghị qua điểm cầu trực tuyến tại trụ sở EVN (Hà Nội) và điểm cầu các đoàn cơ sở.

Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ về xây dựng đội ngũ cán bộ; khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng trong 5 năm tới. Đồng thời, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã thống nhất thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm, 10 chương trình đề án nhiệm kỳ.

Cán bộ đoàn, ĐVTN EVN tham gia hội nghị từ điểm cầu trụ sở EVN và điểm cầu các đoàn cơ sở

Trong khuôn khổ hội nghị, cán cán bộ đoàn, ĐVTN EVN đã được nghe báo cáo viên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cụ thể:

  • Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
  • Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.
  • Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.
  • Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
  • Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Đặc biệt, tại hội nghị đã triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đi vào thực chất, Trung ương Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 8/3 đến ngày 30/4/2023, trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Cán bộ, đoàn viên trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập.

Với việc được tham gia hội nghị, cán cán bộ đoàn, ĐVTN EVN được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đưa việc học tập thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Chiều ngày 5/3, Đoàn Thanh niên EVN cũng tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại chương trình, các cán bộ, ĐVTN EVN đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW quán triệt những nội dung chính trong Chương trình hành động của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ, 2022-2027.