PC Quảng Nam: Hoàn thành công tác chuyển đổi lưới điện sang vận hành cấp 22 kV

  • 28/09/2016

Công ty Điện lực Quảng Nam đã hoàn thành việc chuyển toàn bộ lưới điện phân phối vận hành từ cấp điện áp 15 kV lên cấp điện áp 22 kV nhằm tăng cường khả năng truyền tải, giảm chi phí vận hành, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng. 

Chi tiết...