Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1287/QĐ-TTg (ngày 01/08/2014) về việc Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.

Theo Quyết định mới, từ ngày 22/8, hồ Thác Bà được phép tích dần đến mực nước dâng bình thường. Từ ngày 22/8 đến ngày 15/9, căn cứ nhận định tình hình thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu mùa lũ có khả năng kết thúc sớm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định việc tích dần hồ Sơn La đến cao trình 213 mét, hồ Hòa Bình đến cao trình 115 mét và hồ Tuyên Quang đến cao trình 118 mét.

Thượng lưu cửa nhận nước Thủy điện Hòa Bình - Ảnh X.Tiến

Trong quá trình tích nước, nếu Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo có khả năng xảy ra lũ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định việc xả nước để hạ dần mực nước các hồ, giới hạn hạ với hồ Sơn La 209 mét, hồ Hòa Bình 110 mét, hồ Tuyên Quang 115 mét, hồ Thác Bà 57 mét.

Từ ngày 16/9, các hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang được phép tích dần sao cho đến ngày 30/9 đạt cao trình mực nước dâng bình thường.

Quyết định mới ban hành cũng bổ sung quy định: Vận hành bảo đảm an toàn công trình thủy điện Sơn La và Hòa Bình trong trường hợp cả hai hồ hết khả năng cắt lũ cho hạ du:

Khi mực nước hồ Sơn La đã ở cao trình 215 mét, hồ Hòa Bình ở cao trình 117 mét mà dự báo lũ sông Đà tiếp tục lên, mực nước hồ Sơn La có thể vượt cao trình 216 mét, mực nước hồ Hòa Bình có thể vượt 117,3 mét thì bắt đầu chế độ vận hành đồng thời các hồ Sơn La và Hòa Bình đảm bảo an toàn công trình: mở dần hoặc mở liên tiếp các cửa xả đáy, xả mặt để khi mực nước hồ Sơn La đạt cao trình 216 mét, hồ Hòa Bình đạt cao trình 117,3 mét, toàn bộ các cửa xả đáy, xả mặt và các cửa lấy nước vào tuabin đã được mở hết;

Khi các cửa xả đáy và xả mặt của hồ Sơn La đã mở hết, tùy theo mực nước hồ Hòa Bình mà đóng dần các cửa xả mặt của hồ Sơn La để đảm bảo an toàn cho hồ Hòa Bình như sau:

Khi mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 120,5 mét, đóng một cửa xả mặt của hồ Sơn La; khi mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 121,0 mét, đóng tiếp một cửa xả mặt của hồ Sơn La; khi mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 121,5mét, vận hành các cửa xả mặt của hồ Sơn La để giữ mực nước hồ Hòa Bình không vượt cao trình 122 mét và mực nước hồ Sơn La không vượt cao trình 228,07 mét.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

1287.signed.pdf


  • 05/08/2014 09:35
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét