Bộ Công Thương ban hành Thông tư xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BCT (ngày 06/08/2014) Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

Theo đó, đối tượng áp dụng là: Bên bán điện; Bên mua điện yêu cầu bên bán điện ngừng cung cấp điện; Tổ chức, cá nhân yêu cầu bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình; Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bên bán điện ngừng cấp điện.

Bên bán điện được phép thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại quy định tại Thông tư này. Chi phí này nhằm bù đắp cho bên bán điện để thực hiện việc ngừng và cấp điện trở lại. Tiền thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại được hạch toán vào doanh thu của bên bán điện và nộp thuế theo quy định.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

_TT25-2014-BCT.pdf


  • 11/08/2014 09:54
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét