Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 16/6/2014 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm.

Theo đó, từ ngày 1/9 đến 15/12 hàng năm, các hồ A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải vận hành theo nguyên tắc: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình Thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; góp phần giảm lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.
 
Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành, đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình vận hành liên hồ chức các hồ A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm.
 
Các Quy trình vận hành hồ chứa đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung Quyết định mới.
 
Khi hồ Sông Tranh 2 được cấp có thầm quyền cho phép tính nước đến mực nước dâng bình thường thì vận hành theo các quy định của Quy trình này.
 
Ban hành kèm theo Quyết định là Quy trình vận hành liên hồ chức trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm. 
 
Chi tiết trong file đính kèm.

QD_909.pdf


  • 23/06/2014 08:41
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét