Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Ba

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1077/QĐ-TTg (ngày 07/07/2014) về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, bao gồm các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun và An Khê – Ka Nak.

Theo đó, trong mùa lũ từ 1/9 đến ngày 15/12 các hồ chứa phải ưu tiên đảm bảo an toàn công trình sau đó mới đến nhiệm vụ giảm lũ cho hạ du và cuối cùng là đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn từ 16/12 đến ngày 31/8, các hồ thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Thứ nhất, đảm bảo an toàn công trình;Thứ 2 đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du và cuối cùng là đảm bảo hiệu quả phát điện.

Quyết định này thay thế Quyết định 1757/QĐ-TTg ngày 23/0/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun và An Khê – Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2014. Các Quy trình vận hành hồ chứa ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được sửa đổi bổ sung để phù hợp với Quyết định này.

Chi tiết Quyết định theo file đính kèm.

1077.signed.pdf


  • 08/07/2014 08:44
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét