100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong năm 2020

Đó là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016).

Mục tiêu tổng quát của chương trình là: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

Được biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện tiêu chí về điện (tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới). Tiêu chí này gồm 2 phần: Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và đạt tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Đến cuối năm 2015, EVN đã phối hợp cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí số 4 về điện tại 6.165/8.990 xã, chiếm 68,6% số xã ở nông thôn có điện lưới quốc gia trên cả nước. 

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh1600CP2016.pdf


  • 23/08/2016 08:26
  • Huyền Thương