Bộ Công Thương giao EVN nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện 2 thành phần

17:26 | 10/04/2024 | 6.637 lượt xem

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ...

Chi tiết...