Tuyên truyền cao điểm Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 549/HD-CĐĐVN ngày 14/9/2023 về việc triển khai tuyên truyền cao điểm từ ngày 25/9 đến ngày 31/10/2023 về Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mục đích của đợt tuyên truyền giúp đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát triển.

Banner tuyên truyền về Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam được đăng trên website của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Bên cạnh đó, bám sát chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quán triệt phương châm của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đó là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 9/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; kết hợp tuyên truyền đại hội với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công tác tuyên truyền cao điểm được triển khai bằng nhiều hình thức, đa dạng, sinh động; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN), nhiệm kỳ 2023-2028 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Điện và của tổ chức Công đoàn; công tác tuyên truyền sát thực, hiệu quả, tránh hình thức; kịp thời phát hiện và đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, người lao động Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Vị trí, vai trò, sự trưởng thành của công nhân lao động ngành Điện, tổ chức Công đoàn ĐLVN qua 5 kỳ đại hội; những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ đối với Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công tác tuyên truyền gắn với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo theo Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đồng thời thông tin về các hoạt động trước và sau đại hội, những ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kết quả của Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2023-2028; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Công đoàn Điện lực Việt Nam và công đoàn các cấp tổ chức thông tin, tuyên truyền một cách phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện tuyên truyền trong nội bộ và truyền thông ra ngoài của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực quan trên hệ thống các giao diện website, màn hình điện tử tại các tòa nhà, thang máy; các pano, áp phích, băng rôn chào mừng Đại hộiVI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 tại các cơ quan, đơn vị.

Trên các trang website của Công đoàn Điện lực Việt Nam, công đoàn các tổng công ty/công ty thiết kế đưa nội dung banner chào mừng Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam trên giao diện chủ; đăng tải Trailer (đoạn video ngắn) giới thiệu về Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam trên các bảng điện tử, màn hình Led; các kênh thông tin đa phương tiện, mạng xã hội của Tập đoàn và các đơn vị (đường link trên trang website của Công đoàn Điện lực Việt Nam).

Các công đoàn trực thuộc khích lệ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chia sẻ thông tin, cài đặt hình ảnh đại diện (khung avatar, viền Facebook, Zalo hoặc các ứng dụng khác) để hưởng ứng tuyên truyền, lan tỏa đến đoàn viên, người lao động chào mừng Đại hội; tổ chức giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về hoạt động nổi bật trong tuần diễn ra sự kiện Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngoài ra, cần tuyên truyền bài viết trên các cơ quan báo chí trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Báo Lao động; Tạp chí Lao động và Công đoàn; trên các trang thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công đoàn Việt Nam và các đơn vị trong Tập đoàn) về Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam trước, trong và sau đại hội; Tuyên truyền qua báo cáo viên, cộng tác viên dư luận thông qua tổ chức hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cơ sở; hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên để thông tin, tuyên truyền đại hội; thông tin nhanh, kịp thời, thông báo kết quả Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tới các công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn; tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, người lao động trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong dịp cuối năm 2023 thiết thực chào mừng thành công Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam; thường xuyên theo dõi, nhận diện và báo cáo cấp ủy, công đoàn cấp trên kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Việc làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần quan trọng cho thành công của Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền có báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Điện lực Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) để tổng hợp, theo dõi.

Nội dung Hướng dẫn số 549/HD-CĐĐVN  tại đây.


  • 14/09/2023 10:16
  • T.Huyền
  • 4530