• Biểu giá bán lẻ điện (theo QĐ 2941-BCT ngày 8/11/2023)

    

   GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT

   GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

   GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH

   GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT

   Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

   - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

   - Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.