• Biểu giá bán lẻ điện

   a) Các ngành sản xuất

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1.1

   Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.536

    

   b) Giờ thấp điểm

   970

    

   c) Giờ cao điểm

   2.759

   1.2

   Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.555

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.007

    

   c) Giờ cao điểm

   2.871

   1.3

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.611

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.044

    

   c) Giờ cao điểm

   2.964

   1.4

   Cấp điện áp dưới 6 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.685

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.100

    

   c) Giờ cao điểm

   3.076

    

   Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

   b) Khối hành chính, sự nghiệp 

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

    

    

   Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

   1.659

    

   Cấp điện áp dưới 6 kV

   1.771

   2

   Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

    

    

   Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

   1.827

    

   Cấp điện áp dưới 6 kV

   1.902

    

   c) Kinh doanh

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.442

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.361

    

   c) Giờ cao điểm

   4.251

   2

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.629

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.547

    

   c) Giờ cao điểm

   4.400

   3

   Cấp điện áp dưới 6 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.666

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.622

    

   c) Giờ cao điểm

   4.587

    

   d) Sinh hoạt

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán lẻ điện sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.678

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.734

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   2.014

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.536

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.834

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.927

   2

   Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

   2.461

   Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

   - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

   - Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.