Triển khai thực hiện Kết luận số 459 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 12/9/2023, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Công văn số 1352-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 459-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư.

Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên trang thông tin điện tử Tập đoàn các văn bản sau:

  1. Quyết định số 99- QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Quyết định 99);
  2. Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99 (Kết luận 54); 
  3. Kết luận số 459-KL/ĐUK, ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc thực hiện Kết luận số 54 (Kết luận 459); 
  4.  Quy định số 01-QĐi/ĐUK, ngày 07/5/2018 của Đảng ủy Khối DNTW về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức và người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ (Quy định 01); 
  5. Kết luận số 119-KL/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Đảng ủy Khối DNTW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (Kết luận 119);
  6. Quy định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “về giám sát các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương” (Quy định 06); 
  7. Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 26/7/2018 của Đảng ủy Tập đoàn về triển khai thực hiện Quy định 01 (Kế hoạch 24). 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phổ biến, quán triệt các văn bản trên tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội bộ, niêm yết công khai tại nơi làm việc để cán bộ, đảng viên, người lao động biết và thực hiện.

Đồng thời, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 99; Kết luận 54; Kết luận 459; Quy định 124 của Trung ương Đảng; Quy định 01; Kết luận 119; Quy định 06 của Đảng ủy Khối DNTW vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của cấp ủy; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng những mô hình tốt trong đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ EVN nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 23/9/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 46-NQ/ĐU, ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong tình hình hiện nay nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, của CNVCNLĐ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chuyên môn, đoàn thể trong Tập đoàn và đơn vị; phát huy vai trò chủ thể trong hoạt động giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Định kỳ hằng năm, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) lồng ghép trong báo cáo tổng kết công tác Đảng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận 54; Kết luận 459 trong toàn tổ chức mình. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp. Thực hiện quy trình giám sát theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Chi tiết Công văn số 1352-CV/ĐU của Đảng ủy EVN tại đây.