Trà Vinh: Tiết kiệm hơn 15 triệu kWh điện

Theo Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng của năm 2021 là 15,13 triệu kWh, đạt 63,19% kế hoạch được Tổng công ty Điện lực miền Nam giao năm 2021.

PC Trà Vinh tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm điện hiệu quả.

Trong đó, cả 9 Điện lực huyện, thị xã và thành phố đều đạt và vượt kế hoạch tiết kiệm điện được giao. Ngoài ra, các khu vực như văn phòng công ty, các Điện lực và các trạm biến áp 110kV của Công ty đều đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện nội bộ.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty, tuy nhiên PC Trà Vinh vẫn đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các cơ sở y tế phục vụ phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, PC Trà Vinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải; tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của công ty… nhằm tạo chuyển biến về ý thức trong sử dụng điện.


  • 19/08/2021 02:19
  • Huy.P
  • 910