Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 29/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 40465,0 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 833,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 369,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 279,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,8 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 36,8 triệu kWh

- Điện mặt trời 69,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

34185,1

36440,5

Thủy điện

10884,0

18032,6

Nhiệt điện than

10483,9

12969,1

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1950

3292

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1655,0

1252,4

ĐMT trang trại

5912,2

0

ĐMT mái nhà

3011,0

0

Nhập khẩu điện

229,3

833,7

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,6

60,7

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 30/08/2023 10:29
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3980