Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 04/10/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 40235,7 MW (Lúc 15:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 836,3 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 304,0 triệu kWh

- Nhiệt điện than 350,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 73,2 triệu kWh 

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 16,2 triệu kWh

- Điện mặt trời 74,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,6 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

35400,1

37599,7

Thủy điện

10494,3

16193,1

Nhiệt điện than

13435,7

15878,9

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2669

3945

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

573,1

603,4

ĐMT trang trại

4423,5

0

ĐMT mái nhà

3539,8

0

Nhập khẩu điện

203,4

916,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,3

62,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 05/10/2023 10:19
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3516