Thêm khoảng 1.000 hộ dân Sơn La được cấp điện năng lượng mặt trời trong giai đoạn 2020 - 2023

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 28/2/2020 của HĐND tỉnh Sơn La ban hành, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Nghị quyết, khoảng 1.000 hộ dân tại 202 bản ở 55 xã, thuộc 11 huyện của tỉnh Sơn La sẽ được đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời, với công suất trung bình 0,5 kW/hộ.

Đây là các hộ dân ở những địa bàn không thể đấu nối vào lưới điện quốc gia. Tiểu dự án nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao vật chất và tinh thần của đồng bào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư 119 tỷ đồng, từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (101,150 tỷ đồng) và vốn ngân sách đối ứng của tỉnh Sơn La (17,850 tỷ đồng).


  • 02/04/2020 02:10
  • Nghi Viên
  • 19849