Tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024

Đảng ủy EVN vừa phát hành công văn số 1781-CV/ĐU ngày 11/6/2024 về việc tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 129 - KH/ĐUK, ngày 29/5/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2024. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW (2019 - 2023) và tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải Búa Liềm vàng trong Tập đoàn thời gian tới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn giao nhiệm vụ, triển khai tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2024: Các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2024 đến cán bộ, đảng viên, người lao động theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối. Ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2024.

Phát động, thu hút cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải. Kết quả tham dự Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2024 là một trong những tiêu chí để Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 129-KH/ĐUK, ngày 29/5/2024 của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024 và Thể lệ Giải tại đây

 


  • 13/06/2024 05:39
  • PV
  • 1447