Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 19/2/2020 về việc tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của EVN, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Nghị quyết, một trong những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên là Tập đoàn sẽ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện hàng tháng gắn với ước tính các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn. Triển khai các giải pháp, các đề án, chương trình nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành các nhà máy điện, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định các nhà máy điện (đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than), lưới điện truyền tải và phân phối; thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật vận hành.

Tập đoàn cũng sẽ hoàn thiện Quy định về công tác sửa chữa lớn, trong đó hướng dẫn việc sửa chữa theo yêu cầu của nhà sản xuất và theo tình trạng thiết bị. Rà soát chặt chẽ công tác mua sắm vật tư thiết bị sửa chữa, vật tư thiết bị dự phòng, tuyệt đối không mua mới khi vật tư thiết bị vẫn còn dư trong kho của các đơn vị.

Tính toán tổng hợp tổn thất điện năng kỹ thuật, phân tích các bài toán tối ưu phương thức vận hành, đề xuất giải pháp quản lý kinh doanh giảm tổn thất điện năng... Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, lộ trình giảm tổn thất điện năng trong các khâu truyền tải và phân phối điện năng.

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tăng tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và triển khai kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia thực chất và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Tập đoàn tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, trong đó tập trung nguồn lực hoàn thành sớm các dự án nguồn điểm trọng điểm; các dự án lưới điện cấp bách cấp điện cho miền Nam, giải tỏa công suất điện mặt trời, thủy điện nhỏ, mua điện Trung Quốc, Lào, cấp điện cho Hà Nội...

Thường xuyên rà soát quy hoạch để đảm bảo việc đầu tư xây dựng các dự án điện đạt hiệu quả cao, giảm áp lực thu xếp vốn đầu tư xây dựng và góp phần giảm chi phí giá thành. Các dự án đầu tư xây dựng thu xếp được vốn mới được phép khởi công.

Rà soát tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành; kiểm soát chặt chẽ tất cả các bước trong hoạt động đầu tư xây dựng từ chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, thi công xây dựng và nghiệm thu bàn giao, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế, tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Tập đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành điện theo Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ toàn Tập đoàn về quản trị, điều hành với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, hệ thống viễn thông dùng riêng, trung tâm dữ liệu,…Từng bước áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp thông minh trên nền tảng hệ thống số hóa thông tin, các thiết bị công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo…