Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 459-CV/ĐU ngày 12/11/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trang evn.com.vn đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Nội dung Đề cương tuyên truyền tại đây.


  • 13/11/2021 10:00
  • BBT
  • 2306