Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước

1.1. Ngày 01/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020; Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng, chống lãng phí...Về Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo hai quy định khác nhau: Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bảo đảm nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi xem xét kỷ luật đảng viên phải xem xét đến trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm. Bộ Chính trị thống nhất ban hành Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất và kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 07-QĐ/TW và Quy định số 102-QĐ/TW, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới được ban hành; bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy định về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm gồm 4 chương, 58 điều. Chương I: Quy định chung; Chương II: Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Chương III: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Chương IV: Điều khoản thi hành.

1.2. Ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội". Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp có sự tách bạch, nhưng cũng có mặt hòa quyện. Tách bạch là Nhà nước làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước còn doanh nghiệp làm nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Hòa quyện là Nhà nước tạo không gian, hệ sinh thái phù hợp để khuyến khích, tạo động lực cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp tích cực, chủ động cùng Nhà nước nhân rộng, thúc đẩy hệ sinh thái tốt hơn, đóng góp tốt hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, trong hơn 35 năm đổi mới, doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, góp phần vào thành quả to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước. DNNN còn thực hiện sứ mệnh của mình, nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao, thực hiện những việc mà doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI không làm được, nhất là ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thủ tướng cũng nhìn nhận, thể chế và cơ chế chính sách còn vướng mắc, cần được tháo gỡ. Nỗ lực của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy, củng cố vai trò, vị trí, tầm quan trọng của DNNN chưa cao, chưa toàn diện, đồng bộ, liên tục. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, môi trường pháp lý, hệ sinh thái vẫn còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ, "còn bất cập, cần giải quyết". Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, DNNN phải đóng vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, từ đó phải tạo ra bước phát triển tích cực, nhanh, bền vững, một số doanh nghiệp phải tạo bước phát triển đột phá. Thủ tướng gợi ý mục tiêu DNNN phấn đấu đóng góp 35% ngân sách Nhà nước trong nhiệm kỳ này; nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, người lao động năm sau cao hơn năm trước. Nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của DNNN trong xây dựng kinh tế nhà nước và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Cần tập trung tháo gỡ thể chế, cơ chế chính sách; tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, trách nhiệm, tự chủ, trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, còn có vấn đề chưa tách được giữa quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho việc này ách tắc. Trong đó, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và có công cụ kiểm soát; từ đó tạo không gian phát triển, không gian đổi mới, sáng tạo.       

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 11/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 439-QĐNS/TW ngày 22/01/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Phạm Quang Dũng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.2. Ngày 25/3/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 3/2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ; Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc hằng năm; tờ trình đề nghị khen thưởng các danh hiệu bậc cao năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; về việc khen thưởng tác giả, tác phẩm và tập thể đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021; Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác của Đảng bộ Khối thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa năm 2022; Báo cáo công tác Quý I năm 2022 của Đảng bộ Khối và một số nội dung khác.

2.3. Ngày 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập Tổ biên tập, xây dựng dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Bản dự thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ý kiến góp ý của các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Đảng ủy Khối tiếp tục lấy ý kiến góp ý trực tiếp của một số cơ quan liên quan và các đảng ủy trực thuộc để hoàn chỉnh dự thảo.

2.4. Ngày 17/3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xác định, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là đẩy mạnh tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều hành của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng thời làm tốt công tác thông tin truyền thông, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để phòng, chống và khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tổ chức giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khối gắn với việc tổ chức hội thảo về thúc đẩy thực hiện chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Xây dựng, tổ chức triển khai Ứng dụng “Make in VietNam” chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở một số đảng ủy trực thuộc (lồng ghép với nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Dân vận Đảng ủy Khối - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xác định, năm 2022, đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế, tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là chuyển đổi số, thu hút hợp tác đầu tư về cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu..., là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cả nước tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), triển khai thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở xác định, tiếp tục chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 09-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XIII), nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 01-QĐi/ĐUK, ngày 07/5/2018, về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong doanh nghiệp chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả, mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

2.5. Sáng 14/3/2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và lấy ý kiến về dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định. Hội nghị được tổ chức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cùng đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, đại diện Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực tham dự.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, về cơ bản, Quy định 58 gồm 6 Chương, 22 Điều, giảm 3 Điều do với Quy định số 126 trước đây. 7 điểm mới về nội dung của Quy định 58 so với Quy định 126 trước đây, bao gồm:

(1) Bổ sung quy định mức giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm Quy định này (những trường hợp này được bố trí cao nhất đến uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; bổ sung trường hợp cán bộ, đảng viên là con liệt sỹ, con thương binh ¼ nhưng có cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp của vợ hoặc chồng vi phạm do làm việc cho chế độ cũ thì có thể bố trí đến uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ tỉnh và tương đương). Theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, đây là điểm rất mới so với các quy định, kết luận về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của Bộ Chính trị các khoá trước.

(2) Trường hợp cán bộ, đảng viên có con dâu, con rể là người nước ngoài thì bố trí, sử dụng cao nhất đến tỉnh uỷ viên và tương đương; có thể làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bố trí đến vụ trưởng và tương đương. Đây là nội dung mới, lần đầu đưa vào quy định của Bộ Chính trị.

(3) Chính sách bố trí, sử dụng và mức bố trí sử dụng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm hoặc phức tạp do quan hệ gia đình trực tiếp (bên bản thân) thấp hơn một bậc so với trường hợp gián tiếp (bên vợ hoặc chồng).

(4) Ngoài việc quy định mức trần tham gia cấp uỷ, mức trần ứng cử làm đại biểu cơ quan dân cử ở các cấp và làm việc trong cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật thì Quy định 58 đã chỉ dẫn tương đương đối với các chức vụ chính quyền trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Điều này đã khắc phục được hạn chế do các nội dung này chưa được quy định cụ thể trong quy định trước đây.

(5) Khắc phục triệt để mâu thuẫn bất cập trong việc cho phép một số trường hợp được tham gia đến cấp uỷ cấp tỉnh, bố trí đến trưởng ngành cấp tỉnh, nhưng lại không được làm việc trong cơ quan, bộ phận và vị trí trọng yếu, cơ mật.

(6) Đối với những trường hợp có vấn đề liên quan đến bản thân và quan hệ gia đình (tập trung là những vấn đề chính trị hiện nay), căn cứ mức độ của vấn đề chính trị; uy tín, phẩm chất, năng lực, quá trình phấn đấu, đóng góp của bản thân cán bộ, sẽ do cấp uỷ có thẩm quyền quy định tại Điều 15 xem xét, bố trí phù hợp.

(7) Điều 15 của Quy định chỉ rõ diện cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị mà cấp uỷ cấp dưới cần phải xin ý kiến cấp uỷ hoặc cơ quan tổ chức cấp trên khi bố trí, sử dụng.

2.6. Sáng 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận chính trị Đảng ủy Khối cùng đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, đại diện Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực tham dự.. Quy định 57 gồm 4 Chương, 12 Điều với nhiều điểm mới, đột phá về vấn đề đào tạo lý luận chính trị. Quy định nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị; phân cấp nhiệm vụ đào tạo; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo lý luận chính trị.

Quán triệt việc triển khai thực hiện Quy định 57, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) chỉ rõ 6 điểm mới mang tính đột phá của Quy định bao gồm:

(1) Lần đầu tiên trong lịch sử công tác đào tạo lý luận chính trị của Đảng, Ban Bí thư ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng với công tác này trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Thanh Sơn cho biết, trước đây, các nội dung liên quan đến đào tạo lý luận chính trị được quy định tản mạn, chưa thống nhất, đồng bộ ở nhiều văn bản mà thẩm quyền ban hành chỉ ở cấp ban, chứ chưa phải cấp Ban Bí thư như Quy định 57.

(2) Quy định 57 đã mang tính hệ thống, tổng hợp khi bao quát đủ 3 cấp học lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp. Điều này tạo sự liên thông, mang tính kế thừa cao, tránh được sự trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan về việc đào tạo lý luận chính trị trước đây.

(3) Xác định rõ, cụ thể, mạch lạc từng loại đối tượng tham gia 3 cấp học trong đó có quy định riêng đối tượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; bổ sung thêm một số đối tượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

(4) Xác định rõ việc phân cấp đào tạo lý luận chính trị đối với các cơ sở đào tạo, các cơ quan liên quan.

(5) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm các bên liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp.

(6) Xác định rõ lộ trình cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các ban, bộ ngành (11 cơ sở) để dừng đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Đặc biệt, đồng chí Vũ Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, Điều 3 của Quy định 57 đã giải thích từ ngữ về đào tạo lý luận chính trị (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) thể hiện sự chuẩn mực, thống nhất trong việc triển khai thực hiện Quy định. Đây là lần đầu tiên các thuật ngữ mang tính khái niệm này được đưa vào văn bản Quy định của Đảng.

2.7. Trong 2 ngày (30-31/3/2022), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 là các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 37 đảng ủy trực thuộc. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cử 39 đồng chí tham dự Hội nghị. Thông qua những nội dung được cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức chính trị về chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế của Đảng, Nhà nước của các đại biểu trong thời điểm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 3/2022  đã được  tổ chức tại Trụ sở Tập đoàn. Hội nghị đã thông qua đã thông qua quyết toán thu chi đảng phí năm 2021; dự toán thu chi năm 2022; thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng điểm, quan trọng; thông qua chương trình/kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của các Ban/ Văn phòng EVN. Hội nghị cũng được nghe báo cáo một số điểm mới của Quy định 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; tiến hành xét duyệt, cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2022 theo kế hoạch số 60-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 cùng một số nội dung quan trọng khác; báo cáo kết quả công tác quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2022; thông qua báo cáo về tình hình cân đối than và cung cấp điện năm 2022; thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU, ngày 01/4/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện,...Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thông qua Báo cáo những điểm mới của Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty ngân hàng thương mại nhà nước và Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mai nhà nước với cấp ủy địa phương; Hội nghị cũng đã thông qua nội dung công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đánh giá cao những nỗ lực của toàn EVN đã đạt được trong quý I/2022. Bước sang quý II/2022 và cả năm 2022, EVN sẽ còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ban Thường vụ, lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Ngày 25/3/2022, tại trụ sở Cơ quan Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN về phương hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên EVN trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đại diện Văn phòng, các Ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn và một số Bí thư/Phó Bí thư Đoàn thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc. Sau khi nghe báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022- 2027); tình hình thực hiện Kết luận số 48-KL/ĐU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; tình hình triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên (tháng 3/2022); kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/ĐU, ngày 11/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong tình hình hiện nay; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những đề xuất kiến nghị của Đoàn Thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN biểu dương Đoàn Thanh niên EVN đã đạt được những kết quả tốt trong năm 2021, đồng thời khen ngợi Đoàn đã tích cực hoạt động, hưởng ứng chủ đề năm về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”,  Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/DU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay, đây là trọng tâm để triển khai hoạt động Đoàn và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nhiệm kỳ 2022-2027); Đồng chí Dương Quang Thành cũng yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN cùng các đoàn cơ sở cần tiếp tục tích cực, chủ động trong tổ chức hoạt động phong trào thanh niên, tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tích cực hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến” được phát động bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phấn đấu đạt được những sáng kiến cấp Trung ương và cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cũng trong buổi làm việc, Thường trực Đảng uỷ và các ban tham mưu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa ra định hướng giải quyết về những vấn đề còn tồn tại và những đề xuất, kiến nghị của Đoàn Thanh niên EVN.

3. Ngày 29/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Ban chấp hành đã thông qua kết quả công tác quý I năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2022. Quý II/2022 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn như: tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó dự báo, công tác đầu tư xây dựng gặp nhiều vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng...;chi phí đầu vào sản xuất điện tăng cao do tỷ trọng nguồn phát giá thành cao tăng (nguồn NLTT tăng, giá khí, giá than tăng rất cao); tình hình thời tiết khu vực miền Bắc, miền Nam sẽ bước vào giai đoạn nắng nóng,... là những yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của EVN. Đảng ủy EVN yêu cầu EVN và các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị cần quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó tiếp tục chỉ đạo, đề ra các giải pháp, điều hành hợp lý các nguồn điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị, trọng đại của đất nước và góp phần phục hồi sản xuất và tăng trưởng kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra, củng cố, khắc phục các khiếm khuyết để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy phát điện; đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện. Bố trí lịch sửa chữa các tổ máy hợp lý, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu vận hành an toàn, ổn định và tối đa công suất khả dụng các nguồn điện của hệ thống điện miền Bắc trong giai đoạn cuối mùa khô, đầu mùa lũ; đảm bảo an toàn lao động. Tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm tổn thất điện năng, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra. Trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, EVN tiếp tục tập trung thi công dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng (xử lý sạt trượt), NMTĐ Ialy mở rộng và NMNĐ Quảng Trạch I theo mục tiêu kế hoạch năm 2022. Đảng ủy EVN tập trung chỉ đạo và đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công theo kế hoạch các công trình lưới điện trọng điểm, trong đó có các công trình giải tỏa nguồn thủy điện khu vực miền Bắc, các công trình phục vụ nhập khẩu điện, công trình trọng điểm cấp điện cho phụ tải khu vực TP. Hà Nội,...

4. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị của EVN tích cực hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm Vàng, coi đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng. Ngày 31/3/2022, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Quyết định tặng Bằng khen đối với các Đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quá trình triển khai và tham gia Giải búa liềm vàng Khối DNTW năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vinh dự là 1 trong 4 Đảng ủy (trong tổng số 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW) được tặng Bằng khen, đồng thời, có 01 tác giả đạt Giải nhất, 01 tác giả đạt Giải khuyến khích. Kết quả trên đã cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong khuyến khích, động viên các đơn vị, tổ chức tham dự Giải, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các tập thể, cá nhân trong toàn đảng bộ Tập đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

5. Để thiết thực Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW ban hành các văn bản triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; tham dự các hội nghị, tọa đàm do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức nhân Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối.

6. Trong tháng 3/2022, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 14/03/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, một số tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Đảng bộ TCT Truyền tải Điện quốc gia, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Ialy; Đảng bộ Công ty Phát triển thuỷ điện Sê San; Đảng bộ Ban QLDA Điện 3.

III. TIN THAM KHẢO

1.  Ngày 17/3/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục Viễn thám Quốc gia - Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện, phục vụ xây dựng nền tảng dữ liệu số của EVN. Việc hợp tác là cơ sở để định hướng việc triển khai ứng dụng thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám trong hoạt động của EVN, đảm bảo việc khai thác cơ sở dữ liệu hình ảnh viễn thám tuân thủ theo đúng các quy định về cơ chế khai thác thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám quốc gia. Nội dung hợp tác tập trung vào các nội dung cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tế của EVN và Cục Viễn thám Quốc gia, bao gồm:

- Ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện;

- Hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám của Tập đoàn;

- Hỗ trợ đào tạo và chuyển giao các công cụ quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám của Tập đoàn;

- Đảm bảo duy trì ổn định và an toàn hệ thống điện cung cấp cho các trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia;

2. Ngày 28/03/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã tổ chức Lễ ký kết Thoả ước tín dụng cho khoản vay ưu đãi không bảo lãnh Chính phủ trị giá 80 triệu Euro Dự án lưới điện phân phối miền Nam do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị to lớn mà Đảng, Nhà nước giao cho, EVN cùng với các đơn vị thành viên triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng nhằm mở rộng mạng lưới phân phối điện. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang triển khai đầu tư xây dựng các dự án lưới điện khu vực miền Nam, nâng cao độ tin cậy, an toàn và chất lượng cung cấp dịch vụ. Dự án "Lưới điện phân phối miền Nam" vay vốn AFD bao gồm 33 tiểu dự án, nằm trên địa bàn các tỉnh: Bến Tre, An Giang, Bình Thuận, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Các tiểu dự án đều nằm trong các quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt. Toàn bộ 33 tiểu dự án đều khả thi về mặt kinh tế và tài chính. Báo cáo nghiên cứu khả thi của các tiểu dự án đã được EVNSPC phê duyệt theo thẩm quyền. Tổng mức đầu tư của các tiểu dự án là hơn 4.487 tỷ đồng, thời gian thực hiện các tiểu dự án từ năm 2022 đến năm 2024.

3. Chiều 23/3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động. Tại Lễ phát động, đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐVN và phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” với các giai đoạn thực hiện như sau:

Giai đoạn 1 (Từ nay đến hết ngày 31/5/2022): Thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022 với mục tiêu 3.000 sáng kiến.

Giai đoạn 2 (Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/9/2023): Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 7.000 sáng kiến.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 10% số lượng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị có sáng kiến tham gia Chương trình. CĐĐLVN có tỷ lệ tham gia Chương trình trong nhóm 3 thuộc Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Có ít nhất 60 sáng kiến được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn công nhận Bằng Lao động sáng tạo, 100 sáng kiến được Chứng nhận Lao động sáng tạo cấp CĐĐLVN.

4. Sáng 26/3, tại Hà Nội, hơn 200 cán bộ công nhân viên từ các đơn vị trong EVN đã tham gia giải chạy “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”. Giải chạy được tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) với 2 cự ly chạy là 8km và 4km. Hoạt động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân viên từ các đơn vị có trụ sở tại toà nhà EVN, cũng như người dân thành phố.  Đây là hoạt động do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022. Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong nhiều năm qua.

5. Sáng 29/3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) tổ chức Hội nghị công tác Tuyên giáo Công đoàn, công tác dư luận xã hội và triển khai kế hoạch tuyên truyền Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và kết nối điểm cầu truyền hình trực tuyến tới 34 đơn vị trực thuộc Công đoàn ĐLVN.  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Nguyễn Mạnh Kiên - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN đã biểu dương những hoạt động bài bản về công tác Tuyên giáo của CĐĐLVN trong những năm qua. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu CĐĐLVN tiếp tục bám sát 08 hoạt động định hướng của Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN; 05 nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn để đầu tư triển khai có hiệu quả về công tác Tuyên giáo năm 2022. Trong đó Tập trung tuyên truyền chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền công đoàn theo Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 26/8/2020 của Tổng LĐLĐVN về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 28/02/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW và Đề cương  thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

2. Ngày 28/02/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 59-KH/BTCTW và Thể lệ về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII- năm 2022

3. Ngày 29/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế số 13-QC/BTGTW về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đăng tải Quy chế trên trang Thông tin điện tử của Tập đoàn và yêu cầu Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn thanh niên EVN đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tập thể, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, báo chí, phóng sự truyền hình, nhiếp ảnh theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

4. Ngày 08/3/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

5. Ngày 10/3/2022, thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGĐUK, ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU về triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022.

6. Ngày 10/3/2022, thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGĐUK ngày 28/01/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐU về triển khai Khoa giáo năm 2022.

7. Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 14/3/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

8. Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK ngày 28/01/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam Hướng dẫn số 09-HD/ĐU, ngày 10/3/2022 về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 trong Đảng bộ Tập đoàn.

9. Ngày 11/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn” nhằm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; cụ thể hóa các chủ trương liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong chương trình tổng thể của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy trực thuộc.

10. Ngày 23/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 51-NQ/ĐU về công tác quốc phòng, quân sự.

11. Ngày 30/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xem file tại đây.


  • 05/04/2022 09:00
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 12683