Nghị quyết của Đảng ủy EVN về việc thực hiện chuyển đối số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/1/2021 về việc thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo EVN kiểm tra công tác giám sát online trong công tác xây dựng Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Đinh Liên

Mục tiêu Nghị quyết nhằm xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022. Chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành được số hóa; các hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành tự động, áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành mục tiêu trên, giải pháp Đảng ủy Tập đoàn đưa ra là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể chính trị-xã hội về mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đối với sự phát triển của Tập đoàn và đơn vị; xác định việc chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức.

Sửa đổi, ban hành mới và thực hiện các quy trình, quy định phù hợp với chuyển đổi số. Rà soát các quy định, quy trình trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn để xem xét sửa đổi phù hợp với xu thế chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của CMCN4.0. Nghiên cứu ban hành các quy định, quy trình và cơ chế để khuyến khích các đơn vị, cá nhân đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như khởi nghiệp sáng tạo.

Tập trung nguồn lực xác định nhiệm vụ và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực. Trong đó, tập trung lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất (phát điện, truyền tải điện và phân phối); Lĩnh vực, kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Lĩnh vực đầu tư xây dựng; Lĩnh vực quản trị; Lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa  

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giao Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các ban tham mưu, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết. Giao Ban Truyền thông phối hợp các Ban chuyên môn của Tập đoàn theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị để chỉ đạo kịp thời.