Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (giai đoạn 2021 – 2025)

Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Đề án), diễn ra sáng 15/4, tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án chủ trì phiên họp. Ảnh: Huy P.

Theo nội dung Đề án, trong giai đoạn 2021 - 2025, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tiếp tục quản lý các NMTĐ lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; các Ban QLDA điện và các đơn vị dịch  vụ, phụ trợ khác của ngành Điện.

EVN đã trình hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3); thực hiện cổ phần hóa EVNGENCO 1, 2 theo lộ trình; thực hiện thoái vốn theo danh mục đã được HĐTV phê duyệt sau khi có hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền...

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định, việc xây dựng Đề án là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của EVN trong giai đoạn tới. Đề án phải thể hiện được vai trò của EVN trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện tốt các sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, phải định hình rõ sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp, đơn vị của EVN sao cho hoạt động hiệu quả, phát triển trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Ban Tổ chức & Nhân sự EVN – Đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Đề án, bám sát các nghị quyết, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 để điều chỉnh nội dung Đề án cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu lãnh đạo các Ban chuyên môn tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án, trình HĐTV Tập đoàn xem xét, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới.