Kế hoạch số 36-KH/ĐU của Đảng ủy EVN về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/9/2019 về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn.

- Tải/xem file chi tiết tại đây


  • 06/01/2020 09:00
  • EVN
  • 2946