Hơn 5.564MWp.

Là tổng công suất của 53.832 hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam tính đến hết tháng 4/2023.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đóng góp sản lượng điện cho các khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới trong tháng 4/2023 đạt hơn 600 triệu kWh, giảm 0,18% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới là hơn 2.280 triệu kWh, sản lượng này có giảm so với cùng kỳ nhưng lại cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch tạm tính tại Quyết định số 194/EVN (sản lượng tạm tính là 2.247 triệu kWh).

Cũng theo EVNSPC, tháng 4/2023 chi phí mua điện các hệ thống điện mặt trời mái nhà của khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam là hơn 1.189 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu của năm 2023 là hơn 4.516 tỷ đồng.


  • 09/05/2023 10:55
  • Ngọc Tuấn
  • 3770