EVNSPC công bố chính sách và mục tiêu 5S năm 2023

Mới đây, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ban hành quyết định số 129/QĐ-EVNSPC công bố chính sách và mục tiêu 5S năm 2023 của tổng công ty.

Theo đó, chính sách 5S của tổng công ty là: Nỗ lực phát triển, duy trì và cải tiến liên tục các hoạt động 5S trong phạm vi toàn tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đạt tiêu chuẩn thực hành ở mức độ ngày càng cao, thông qua tinh thần tham gia của toàn thể nhân viên và hiệu quả của làm việc nhóm.

Để thực hiện chính sách trên, tổng công ty xây dựng mục tiêu 5S cho năm 2023: “Đạt trên 95% theo tiêu chí đánh giá của tổng công ty trong năm 2023”.

Tương ứng với mục tiêu này, văn phòng, các ban nghiệp vụ, văn phòng Công đoàn tổng công ty có nhiệm vụ xây dựng và triển khai mục tiêu riêng cho đơn vị mình, đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ và thúc đẩy các đơn vị hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của tổng công ty.

Lãnh đạo tổng công ty cam kết: Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và cải tiến liên tục của hoạt động 5S; Chính sách hoạt động 5S được truyền đạt và quán triệt trong toàn thể cán bộ, nhân viên tổng công ty; Quy định hoạt động 5S được Ban chỉ đạo xem xét định kỳ, hoặc đột xuất để luôn thích hợp; Kết quả thực hiện mục tiêu được kiểm điểm cuối năm và công bố cho toàn thể cán bộ, nhân viên biết.
 


  • 21/02/2023 09:19
  • PV
  • 3221