EVN hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020

Tại văn bản số 3061/EVN-AT ngày 4/5/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai từ ngày 15 - 22/5/2020.

PC Phú Thọ diễn tập PCTT&TKCN năm 2019. Ảnh: Huyền Thương

Các hoạt động tuyên truyền chính gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, các mô hình, bài học kinh nghiệm tại các đơn vị; tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN),...

Về hoạt động kiểm tra, các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống các công trình, thiết bị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Xây dựng và kiện toàn Ban Chỉ huy, các đội xung kích PCTT tại cơ sở. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai.

Cũng trong thời gian này, các đơn vị tổ chức đợt cao điểm tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng cho CBCNV, đặc biệt là những người làm trực tiếp về công tác PCTT&TKCN. Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Tuần lễ Quốc gia đảm bảo hiệu quả.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là, các đơn vị cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về PCTT&TKCN đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.