Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại văn bản số 03-Ctr/ĐU, ngày 29/9/2020.

Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Ảnh: Huyền Thương

Mục đích của Chương trình hành động nhằm toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ Tập đoàn nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong mỗi tổ chức đảng, chuyên môn và các đoàn thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn giai đoạn 2020-2025.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, tổ chức đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các chỉ thị, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định… để lãnh đạo, tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Tập đoàn vững mạnh toàn diện.

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hóa ca; đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Một trong những chỉ tiêu Chương trình hành động đề ra là: Đảm bảo mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 8,6%-9%/năm (tương ứng điện thương phẩm đến năm 2025 dự kiến đạt khoảng 335 tỷ kWh). Phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, đến năm 2025 xuống còn 6%.

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Để đạt được những mục tiêu trong Chương trình hành động, Đảng bộ EVN sẽ quán triệt, triển khai, tuyên truyền Nghị quyết trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng;

Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Tập đoàn; đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ; đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, người lao động. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm cho người lao động; thực hiện tốt công tác truyền thông, quan hệ cộng đồng gắn với an sinh xã hội; thực thi văn hoá doanh nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu, hình ảnh của EVN.


  • 23/10/2020 03:36
  • Xuân Tiến
  • 2126