Chỉ thị Liên tịch phát động thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 31/12/2021, Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 8133/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Phong trào thi đua nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ; thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến của dịch bệnh COVID-19; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các đơn vị ký kết cam thi công 365 ngày đêm hoàn thành các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ NMNĐ BOT Vân Phong 1. Ảnh Huyền Thương

Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung giải quyết các vướng mắc, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; bao gồm 41 nhiệm vụ, 93 mục tiêu và 35 nhiệm vụ quản lý; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ đề năm 2022, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; chỉ đạo thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2022.

Các đơn vị căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu EVN giao năm 2022, thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn trong vận hành hệ thống điện, nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đăng ký giao ước thi đua đến toàn thể người lao động, gửi đăng ký thi đua về đơn vị và Công đoàn cấp trên trực tiếp, gửi về Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 01/3 để làm cơ sở xét tôn vinh, khen thưởng năm 2022.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt từ 242,5 đến 246,7 tỷ kWh, tăng trưởng 8 - 9,8% so với ước thực hiện năm 2021;

- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: không vượt quá 6,25%;

- Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) không quá 333 phút;

- Đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận; năng suất lao động tăng 8 -10%;

- Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động;

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, và các chế độ, chính sách cho người lao động; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao ý thức chính trị, đẩy mạnh thực thi Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025.


  • 04/01/2022 01:27
  • Xuân Tiến
  • 4629