Bình Thuận ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch 2590/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong sử dụng điện tiết kiệm, đưa việc tiết kiệm điện thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo an toàn, cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến: Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất;

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể để các Sở, ngành, UBND các địa phương và Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai thực hiện.

Chi tiết KH2590 xem file đính kèm

KH2590.pdf


  • 27/07/2023 02:58
  • PV
  • 3628