• Cập nhật kết quả chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam

   Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng từ năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) liên tục cải cách về qui trình, thủ tục nội bộ thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng (các thủ tục của Điện lực) cũng như nỗ lực cải thiện về độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện.

   Theo Báo cáo Doing Business 2020, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 của Việt Nam xếp thứ hạng 27/190 nền kinh tế, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu của Chính phủ là ngang bằng các nước ASEAN4 và góp phần tăng thứ bậc xếp hạng cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

   Trong các chỉ số về môi trường kinh doanh khác của Việt Nam, chỉ số tiếp cận điện năng trong nhóm 3 chỉ số tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh.

   Đồng thời là chỉ số có điểm DTF tốt nhất trong 10 chỉ số mội trường kinh doanh của Việt Nam.

   Trong giai đoạn từ năm 2013-2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã cải thiện thứ bậc xếp hạng đáng kể từ vị trí 156 lên 27 (cải thiện 129 bậc). Trong đó, các yếu tố đánh giá thay đổi nhanh chóng gồm: Số thủ tục giảm từ 6 còn 4, số ngày giảm từ 115 còn 31 (trong đó số ngày của Điện lực giảm từ 60 còn 11 ngày), độ tin cậy cung cấp điện & minh bạch giá điện đã ngang bằng các nước phát triển.

   So sánh Việt Nam với các quốc gia cùng ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mặc dù chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ở nhóm cuối, nhưng Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đang thuộc 4 nước tốt nhất của các nước tham gia hiệp định CPTPP.