• Dịch vụ cấp điện mới trung áp

   1. Các loại hình dịch vụ

   a. Cấp điện sinh hoạt;

   b. Cấp điện ngoài sinh hoạt;

   c. Cấp điện mua buôn điện.

   2. Các loại thông tin khách hàng cung cấp

   a. Giấy tờ tùy thân;

   b. Thông tin xác định chủ thể tại địa điểm mua điện;

   c. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện (trường hợp cấp điện ngoài sinh hoạt);

   d. Hồ sơ đăng ký đấu nối;

   f. Giấy phép hoạt động điện lực (đối với khách hàng mua buôn điện, trừ trường hợp được miễn Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BCT).

   3. Thời gian cung cấp dịch vụ: Không quá 30 ngày làm việc.

   4. Chi phí của khách hàng

   Từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực).

   5. Trình tự thực hiện